ปริญญาตรี 
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1984) 
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1995)

ปริญญาโท
ปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้า (2000)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1987)

อนุมัติบัตร
อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้า ประเทศไทย (1998) 
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย (2000)

วิทยากร
อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมพิเศษ
Craniofacial Distraction Osteogenesis 
ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าด้านศัลยกรรมร่วมการจัดฟันและปากแหว่งเพดานโหว่

การเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าแห่งประเทศไทย 
International Association of Laser in Dentistry (ISLD) 
ชมรมวิทยาการเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทย

ภาษา
ไทย 
ภาษาอังกฤษ