ใครๆ ก็อยากสวยแล้ว สวยอีก สวยไม่สิ้นสุด
อยากสวยดูดีตลอดเวลา

ปริญญาตรี
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2009)

ปริญญาโท
ปริญญาโทสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2013)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
Certificate in Advanced Implantology Preceptor Program, University of California Los Angeles, USA (2011)

การเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ภาษา
ไทย 
ภาษาอังกฤษ