มีความสุขในการทำให้คนสวยขึ้น

ปริญญาตรี 
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1983)

ปริญญาโท
ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (1986) 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราช (2008)

เกียรติยศและรางวัล
เกียรตินิเรามีความสุขที่ทำให้ลูกค้า สวยไม่หยุดหย่อน เขามั่นใจขึ้น ว่าเขาสวยขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตเขาดีขึ้น อันดับ 2 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

การเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 
สมาคมทันตกรรมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

ภาษา
ไทย 
ภาษาอังกฤษ