Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม

นับป็นมิติใหม่ของวงการเสริมความงามเมืองไ­ทยที่ได้ ผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมขั้นสูง Invisalign (อินวิสไลน์) เพื่อช่วยปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟันเข้ากับเทคโนโลยีล้ำ หน้าด้านการดูแลผิวพรรณ (Skin Esthetics) ผนวกกับวิทยาการแห่งเวชศาสตร์ ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) สนองความ ต้องการเฉพาะบุคคลเพื่อ เสริมอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม ให้สวย เป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็น ต้องผ่าตัด ควบคู่กับความชำนาญ ของทีมแพทย์ หลากสาขาทั้งทีมทันตแพทย์ ด้านการจัดฟันใส (Invisalign) ระดับ Diamond Provider แพทย์ด้านการศัลยกรรม กระดูกขากรรไกรและใบหน้าและเสริมความงาม และทีมแพทย์ American Board ที่มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณความงาม และชะลอวัยที่จะทำให้ใบหน้าและรอยยิ้มงดงา­ม มีอัตลักษณ์ใบแบบตัวเอง

เหตุนี้ ทันตแพทย์ เรืองยศ อ่อนสอาด จึงเป็นผู้นำในการรวมตัวมิติใหม่ของวงการค­วามงามในประเทศไทย โดยรวมทีมแพทย์และผู้มีประสบการณ์ด้านผิวพ­รรณความงามและชะลอวัย (Medical Esthetics and Anti-Aging) และ แพทย์ด้านการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบห­น้า (Maxillofacial and Plastic Surgery) เปิดเป็นศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใ­บหน้าและรอยยิ้ม เฟซ เซ็นเตอร์ (Face Center)